Tunel ze stacji Shinjuku do Tokyo Metropolitan Government Building czyli Tokyo Tocho – Tokio Japonia

Tunel ze stacji Shinjuku do Tokyo Metropolitan Government Building czyli Tokyo Tocho - Tokio Japonia