Ningxia Night Market – stragany na nocnym targu z jedzeniem -Tajpej, Tajwan

Ningxia Night Market - stragany na nocnym targu z jedzeniem -Tajpej, Tajwan