Takeshita Dori – Harajuku – Tokio, Japonia

Takeshita Dori - Harajuku - Tokio, Japonia